Curriculum Vitae

Jag är doktorand i religionsfilosofi vid Uppsala Universitet sedan 1 september 2016. Mitt projekt handlar om evolutionsteorins implikationer för vår förståelse av människan som social och moralisk varelse, och hur detta relaterar till en filosofisk och teologisk antropologi som betonar människan som gemenskapsvarelse. (För en närmare presentation av tematiken se min artikel ”Guds avbild och evolutionen” i NOD 2017:1.)

Vid sidan om denna anställning producerar jag Tro och förnuft-podden i samarbete med Dagen och anordnar en föreläsningsserie i samarbete med Newmaninstitutet, Teologiska fakulteten vid Uppsala Universitet samt Folkuniversitetet: Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle. Denna föreläsningsserie syftar till att presentera teologisk, filosofisk och religionsvetenskaplig forskning för en bredare allmänhet.

Jag frilansar som skribent ibland, däribland i tidningen Budbäraren.

Längst ner på denna sida finns en presentation av vad mina examensarbeten handlade om.

  • Akademiska och populärvetenskapliga publikationer

Artificiell och autentisk intelligens” artikel i religionslärarnas tidning. (2018:4)

Att analysera och utvärdera relationen mellan vetenskap och religion” kapitel i antologin Filosofiska metoder i praktiken (2018) Acta Universitatis Upsaliensis

”Guds avbild och evolutionen: några reflektioner” NOD 2017:1

”Naturvetare och teolog: ett samtal med John Polkinghorne” Signum 2009:2

”Från Big bang till hjärnan: aktuell forskning vid Faraday Institute” Signum 2008:6

  • Konferenspresentationer 

”Att lära sig att inte multitaska: en oumbärlig kompetens i den digitala eran?”

Paperpresentation vid den högskolepedagogiska konferensen Bildning, utbildning och faktaresistens – universitetets roll i samhället på Blåsenhus, oktober 2017.

”Is altruism a ‘Darwinian mis-firing’? (Or: is adaptive an eight-letter word for selfish?)”

Paperpresentation vid symposiet ”Evolution, teleologi och etik” vid Göteborgs Universitet, oktober 2017. (Inbjuden)

”Jaegwon Kim’s solution to the mind/body-problem: terminal or terminological?”

Paperpresentation vid konferensen Young Analytic Philosophy i Salzburg september 2017.

The myth of reductive materialism: a critique of Jaegwon Kim

Paperpresentation vid konferensen Towards a Science of Consciousness (Helsingfors 2015)

An evolutionary argument against reductionism

Paperpresentation vid konferensen The Soul (Oxford 2013)

  • Högskoleprovsresultat

2010: 2.0

2005: 2.0

  • Högskoleutbildning

Pol. kand. i statskunskap (Uppsala Universitet, januari 2015)

Fil. kand. i medie- och kommunikationsvetenskap (Uppsala Universitet, februari 2015)

Teol. mag. i tros- och livsåskådningsvetenskap (Uppsala Universitet, januari 2015)

Teol. kand. i tros- och livsåskådningsvetenskap (Uppsala Universitet, hösten 2010)

  • Föreningsengagemang

Initiativtagare och sammankallande för ”Forum för teologi och filosofi på Sankt Ansgar

Organisatör och initiativtagare till ”Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle” (Nuvarande)

Ordförande, Newmaninstitutets studentkår (2009-2011)

Programledare Studentradion, Uppsala

Sekreterare & kassör Teologiska doktorandrådet, Uppsala Universitet (Nuvarande)

Ledamot i Teologiska studierådet, Teologiska institutionen, Uppsala Universitet

  • Undervisningserfarenhet

Kursledare på Folkuniversitetets kurs ”Introduktion till högskoleprovet” i Uppsala och Stockholm, hösten 2014.

Kursansvarig lärare på kursen ”Religion och naturvetenskap” vid Uppsala Universitet höstterminen 2018 för andra året i rad.

  • Mina examensarbeten

Min magisteruppsats i religionsfilosofi var en analys av Jaegwon Kims lösningsförslag på kropp-själproblemet. Kim är fysikalist och försöker att formulera en lösning som räddar mentaliteten och dess kausala kraft inom ett fysikalistiskt ramverk.

Jag menar att han misslyckas med detta. I uppsatsen analyserar jag också Alvin Plantingas ”evolutionary argument against naturalism” och argumenterar för att det snarare bör förstås som ett argument emot reduktionism. Så förstått blir Plantingas argument ett argument emot reduktiv fysikalism.

Slutsatsen blir att om vi tror att vår medvetenhet är resultatet av en evolutionär process är vi inte rationellt berättigade att vara fysikalister i den mening som Kim lägger in i det (och som är standarddefinitionen av fysikalism).

Mina intresseområden rör relationen mellan vetenskap och livsåskådning. När jag läste statskunskap respektive medie- och kommunikationsvetenskap intresserade jag mig framförallt för de filosofiska och normativa aspekterna i dessa områden.

Min kandidatuppsats i statskunskap analyserar Axel Hägerströms värdenihilism och driver tesen att det finns en motsättning mellan värdenihilismen som en meta-etisk teori och de implicita förutsättningar som demokratins argumentativa praktik bygger på, nämligen att det politiska samtalet är ett rationellt samtal om normativa frågor. Om värdenihilismen är sann är det inte möjligt att föra rationella samtal om normativa frågor, eftersom normativitet uteslutande är en fråga om känslomässiga preferenser.

Jag skrev också en b-uppsats i statskunskap, som i omfång var som en kandidatuppsats, om religion som en källa till socialt kapital utifrån hur Robert Putnam, Charles Taylor och Jürgen Habermas ser på relationen mellan handling, etik och livsåskådning.

Min kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap var en retorisk och ideologisk analys av Forumgallerians reklamkampanj ”Välj själv”. En av teserna i uppsatsen är att kampanjen uttrycker och utnyttjar postmoderna ”doxa” – förgivettaganden – och att en postmodernt färgad teoribildning (som då var vanlig inom medie- och kommunikationsvetenskapen) får svårigheter att förhålla sig kritiskt till detta.

Min kandidatuppsats i tros- och livsåskådningsvetenskap var en analys och diskussion av relationen mellan självförverkligande och objektiv moral med utgångspunkt i Aristoteles, Sartre, Charles Taylor och Bernard Lonergan.

%d bloggare gillar detta: